แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ ประจำปี 2560

เทศบาลนครสกลนคร นำโดยนายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร

 

Copyright © 2017. All rights reserved.