News » ขอเชิญเที่ยวงานภูไทโลก เมืองเว้

ขอเชิญเที่ยวงานภูไทโลก เมืองเว้

15 มกราคม 2561
431   0

เมืองเรณูนคร เดิมชื่อว่า “เมืองเว” เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทที่เคลื่อนย้ายข้ามฝั่งโขง เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนครั้งแรกในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง ประเทศลาว

© Copyright 2018 eDiT By : itepsakon